Regulamin sklepu Petcentrum.pl

Korzystanie ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://www.petcentrum.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. DEFINICJE

1.Sklep – serwis internetowy https://www.petcentrum.pl , Kupujący – podmiot korzystający z sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do Asortymentu oferowanego przez Sklep, Asortyment – rzeczy ruchome dostępne w Sklepie, Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego (dalej “Sklep”) jest RJK TRADE SP Z O.O. SP K. ul. Warszawska 25/31, 81-317 Gdynia nip 5862329261

3. Sklep zamieszczony jest pod adresem strony internetowej https://www.petcentrum.pl i umożliwia dokonywanie zakupów Asortymentu za pośrednictwem Internetu Użytkownikom i Kupującym.

4. Zakupy przez Kupujących i/lub Użytkowników w Sklepie są dokonywane w ramach umów zawieranych na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

II. ZAMÓWIENIA

6. Zamówienia w Sklepie dokonać może wyłącznie Użytkownik i/lub Kupujący która dokona rejestracji. Zamówienia bez rejestracji (poprzez e-mail, telefon) są dopuszczalne pod warunkiem podania danych niezbędnych do jego przyjęcia.

7. Zamówienia poprzez stronę można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego i/lub Użytkownika formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu lub dokonanie właściwego zamówienie w innej dopuszczonej formie. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie są rozpatrywane.

9. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego i/lub Użytkownika numeru telefonu lub (i) adresu e-mail. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub (i) poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, mogą nie zostać zrealizowane.Po 14 dniach zamówienie niezapłacone ulega anulowaniu.

10. Prezentowane w sklepie oferty są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań poprzez złożenie zamówienia (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). W tym znaczeniu przedstawiane w sklepie oferty nie są ofertami w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Sklepowi całkowicie lub częściową realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego i/lub Użytkownika.

12. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku towaru lub jakiegokolwiek problemu z jego realizacją.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

13. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski.

14. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówień. Termin realizacji zamówienia wynosi  2-4 dni roboczych, a maksymalnie do 14 (dotyczy to jednak tylko produktów na specjalne zamówienie kiedy to dany produkt sprowadzamy od producenta)

15. Koszty dostarczenia ponosi Kupujący i/lub Użytkownik.

16. Na życzenie Kupującego i/lub Użytkownika wyrażone w formularzu zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu w formie Faktury VAT. Towar należy sprawdzić w obecności osoby dostarczającej (kuriera) to gwarantuje szybkie i bezproblemowe załatwienie reklamacji w razie niezgodności towaru.

17.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem payu.

18.Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

19. Pełna odpowiedzialność za przesyłkę spoczywa na naszej firmie do momentu podpisania odbioru przesyłki na liście przewozowym.W przypadku uszkodzenia z zewnątrz lub podejrzenia naruszenia paczki należy ją sprawdzić w obecności kuriera, a w razie braków sporządzić odpowiedni protokół z kurierem oraz zgłosić niezwłocznie do naszej firmie.

IV. ZWROTY

20. Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Zakupionych Rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

21. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

22. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą na adres pocztą elektroniczną na adres sklep@petcentrum.pl

23. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Rzeczy. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zakupionych Rzeczy.

24. Wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Zakupionych Rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) zwrócone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Zakupionych Rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

25. Zwracane Rzeczy muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginalny paragon zakupu i protokół zwrotu towaru z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz nr konta na które mają zostać zwrócone pieniądze. Zwrot pieniędzy dotyczy zakupionego towaru – Nie zwracamy kosztu dostawy oraz kosztów transportu jakie poniosłeś odsyłając zakupiony towar

V. GWARANCJE

26. Towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta towaru lub sprzedawcy. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z serwisem wskazanym w karcie gwarancyjnej (jeśli takowa występuje) lub bezpośrednio ze Sklepem. Podstawą wszczęcia procedury jest dowód zakupu, który otrzymuje się wraz z zamówionym towarem.

VI. REKLAMACJE

27. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą uwzględniane tylko wtedy, gdy w DZIEŃ DOSTAWY zostaną zgłoszone kurierowi lub w najbliższym oddziale firmy kurierskiej i wraz z kurierem spisany zostanie protokół szkodowy, na którym wyszczególniony zostanie towar uszkodzony. Reklamacje zgłoszone po tym terminie będą w 100% rozpatrywane negatywnie. Ponadto Kupujący i/lub Użytkownik ma obowiązek przesłania kopii protokołu szkodowego do Sprzedawcy.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

28. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie produktów zamawianych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Kupującego i/lub Użytkownika, nie stanowią podstawy do zwrotu produktu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

29. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” Zgodnie z tą ustawą Kupującemu i/lub Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądanie o zaprzestaniu ich wykorzystania.

30. Kupujący i/lub Użytkownik wyrażą zgodę i upoważnia Sprzedawcę do:
a. przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty, którym Sprzedawca zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Kupującym i/lub Użytkownikiem a Sprzedawcą;
b. przetwarzania jego danych osobowych w celu informowania go o produktach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące.
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Kupującego w przypadkach, wymienionych w art.23 ust. 1 pkt. 4 i 5 tej Ustawy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz powołanej wyżej ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

 

—> https://www.petcentrum.pl